Modele pracy doradcy zawodowego

9 Ośrodek Doradztwa zawodowegoopracowanie modelu współ-Tworzenie wsoipz/Software Wspieranie organizacji wsoipz w szkołach Wdrożenie modelu 12 samorząd powiatowy d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d g g g. Doradztwa zawodowego łódzkiego Centrum DOSKONALENIA nauczycieli i Kształcenia Praktycznego D d d d d d d d d d d d d d d g g g g 15 Prezentowany modèle stał się także punktem wyjścia do zdefiniowania potrzeb szkoleniowych doradców Zawodowych, a Następnie opracowania modelowego programu DOSKONALENIA ich kompetencji, obejmującego różne formy wsparcia w procesie Rozwoju zawodowego, Takie Jak: szkolenia, Treningi, warsztaty je Software indywidualne. Obszary tematyczne szkoleń i inne formy Kształcenia odpowiadają 3 kategoriom kompetencji wyodrębnionym w modelu. Modèle Poza swoją funkcją opisową, ze implikacje praktyczne dla kompleksowego procesu pour strategii stałego Rozwoju doradców Zawodowych i może być przydatny Zarówno w procesie samokształcenia, Jak i systematycznego dokształcania się w oparciu o UPRZEDNIO opracowane indywidualne plany Rozwoju. 11 cel: zdefiniowanie rodzajów szczególnie istotnych z points widzenia jakości i efektywności pracy doradcy zawodowego W procesie konstruowania modelu wykorzystane zostały pewne verrouillés elementy metodologii pour modeli kompetencyjnych. Modèle ma de wić podłoże merytoryczne programu DOSKONALENIA kompetencji doradców Zawodowych je mieć przede wszystkim zastosowanie praktyczne. 1 modèle kompetencji Doradcy zawodowego a rozwla Zawodowy doradcySylwia Pakulniewicz-Błońska Centrum Metodyczne ECORYS Polska 13 Ośrodek Doradztwa ZawodowegoSzkoły Podstawowe gimnazja Licea Ogólnokształcące zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych rozwiązanie système 16 modèle kompetencji doradcy Zawodowego14 kompetencji 3 Kategorie: i. budowanie RELACJI doradczej, Tworzenie, utrzymywanie i wzmacnianie więzi, II. Udzielanie profesjonalnego wsparcia, III. Rozww OSOBISTY i profesjonalizacja świadczonych Usług. Poszczególne Kategorie kompetencji  OD 4 do 6 kompetencji 30 Wybrane publikacje Modelowanie systemu Doradztwa zawodowegoPracodawcy w systemie Edukacji Zawodowej Łódzkie szkoły zawodowe-19 zeszytów metodycznych z PRAC nad tworzeniem modelu Doradztwa zawodowego, kompetencje kluczowe, un Wybrane działania podejmowane przez doradców Zawodowych, Stwórz Indywidualny plan Kariery i zmieniaj Go Jeśli Zajdzie Taka potrzeba 13 modèle został zbudowany w Ten sposób, że Zarówno poszczególne Kategorie kompetencji, jak Je kompetencje wewnątrz kategorii są ze sobą powiązane, przenikają się je uzupełniają. Oznacza à, że nabycie części kompetencji nie jest wystarczające do Tego, par efektywnie wypełniać obowiązki doradcy, nawet, Jeżeli poziom przyswojenia danej kompetencji jest wysoki.

Jedynie Opanowanie wszystkich kompetencji Daje Możliwość świadczenia Usług doradczych na najwyższym poziomie. 21 Ośrodek Doradztwa ZawodowegoZespoły metodyczne DS. Projekty “Wsparcie na starcie”-Zajęcia edukacyjne z Doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjów-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z PO KL “więcej umiem, więcej mogę” “informacja statystyczna i wybór dalszej ścieżki Kształcenia” Wdrażania metody projektów w doradztwie zawodowym Badań ankietowych organizacji bazy techno-dydaktycznej doradcy zawodowego Przygotowania materiałów edukacyjnych z zakresu orientacji Zawodowej Struktury Kształcenia zawodowego w Łodzi 1 prezentacja Łódzkiego Modelu Doradztwa ZawodowegoOpracowanie: Małgorzata Sienna kierownik Ośrodka Doradztwa zawodowego ŁCDNiKP Zaprezentowanie Ewa Koper – doradca Zawodowy ODZ 7 Doradcy zawodowi w publicznych służbach zatrudnienia4 poziomy Rozwoju/awansu zawodowego doradcy w PSZ: doradca Zawodowy – stażysta (co najmniej 12 miesięcy na STANOWISKU doradcy zawodowego + wykształcenie wyższe); doradca Zawodowy (wykonywanie zadań w zakresie poradnictwa zawodowego przez Okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia + wyższe wykształcenie); doradca Zawodowy I stopnia (co najmniej 24-miesięczny Staż pracy na STANOWISKU doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia I pomyślnie Studia magisterskie lub co najmniej 12-miesięczny Staż pracy na STANOWISKU doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia i pomyślnie Studia magisterskie z zakresu psychologii lub poradnictwa zawodowego); doradca Zawodowy II stopnia (ukończone Studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego + co najmniej 36-miesięczny Staż pracy na STANOWISKU doradcy zawodowego I stopnia).